E-Banking

Published: 2021-09-15 04:45:11
essay essay

Category: Technology

Type of paper: Essay

This essay has been submitted by a student. This is not an example of the work written by our professional essay writers.

Hey! We can write a custom essay for you.

All possible types of assignments. Written by academics

GET MY ESSAY
برخی از اصلاحات راهبردی در سیستم بانکی با هدف توسعه خدمات بانکداری الکترونیکی
ـ ترغیب و تشویق مردم به بهره گیری از سیستمهای جدید
ـ مطالعه، نیاز سنجی، فرهنگ سازی و پیاده سازی طرح های ویژه با قابلیتهای با لای کاری که مورد استفاده
عموم قرار بگیرد.
ـ توسعه اشتغال زایی با نگرش تخصص سالاری امکان گسترش رقابتهای سالم بانکی با استفاده از تعریف و توزیع
خدمات متنوع و جدید برای مردم.
خدمات نوین بانکی که همگی حاصل توسعه زیر ساختی و فنی فناوری اطلاعات در ساختار بانکی کشور می باشد برای قرار گرفتن در مسیر اصلاحات راهبردی مبتنی بر نگرش فناورانه باید بتواند در دو راستای کمی و کیفی نظام بانکی و خدمات آنها را دچار تحولات اساسی کند. به عنوان مثال در سیستم بانکداری از طریق موبایل این امکان برای مشتریان بانکها بوجود می آید تا خدمات و اطلاعات مورد نیاز خود را از طریق تلفن همراه خود دریافت کنند و بدین صورت از مراجعه غیر ضروری آنها به شعب جلوگیری می شود.
در این شیوه مشتری اطلاعات مربوط به تغییرات حساب خود را از بانک دریافت و دستوراتی مبنی بر انتقال وجه از حسابی به حساب دیگر را صادر می کند. با تمام این تفاسیر اصلاحات راهبردی در سیستم های بانکداری الکترونیک به دلیل تفاوت های علمی و فنی موجود در آن نسبت به سیستم های سنتی از اهمیت بالا تری برخوردار است و لذا باید در این امر موارد زیر را مورد توجه قرار داد.
۱) توسعه طرح های مطالعاتی و نیاز سنجی: با توجه به اینکه مشکلات و معضلات هر سیستمی با بهره گیری از مطالعات و بررسی های کارشناسانه مورد ارزیابی قرار می گیرد لذا به جاست که برای گزینش هر فناوری قبل از هر چیز نیاز سنجی نسبت به آن صورت پذیرد تا ضمن پیاده سازی کارا ترین تکنولوژی از هدر رفتن وقت و سرمایه و در نهایت هم عدم رفع مشکل جلوگیری شود.
۲) گزینش و پیاده سازی فناوری : بعد از نیاز سنجی باید نسبت به گزینش و پیاده تکنولوژی خاصی که بیشترین و بالاترین کارایی و امکان رفع نیاز را دارد اقدام کرد و البته نباید از این غافل بود که مرحله پیاده سازی خود شامل مراحل مختلف آزمایش و انطباق و به روز رسانی می باشد.
۳) توسعه دانش منابع انسانی: از مهمترین شاخص های پرورش و بسط یک فناوری در سیستم بانکی بالا بودن و همگام بودن دانش نیروی انسانی راهبر این سیستم ها می باشد که در این صورت گام مهمی در جهت پذیرش عمومی آن برداشته شده است.

Warning! This essay is not original. Get 100% unique essay within 45 seconds!

GET UNIQUE ESSAY

We can write your paper just for 11.99$

i want to copy...

This essay has been submitted by a student and contain not unique content

People also read