International Financial Management

Published: 2021-09-06 09:30:22
essay essay

Category: Business

Type of paper: Essay

This essay has been submitted by a student. This is not an example of the work written by our professional essay writers.

Hey! We can write a custom essay for you.

All possible types of assignments. Written by academics

GET MY ESSAY
later Coâng Ty Baûo Veä Ñaïi Hoaøng Nam traân troïng caûm ôn vaø chuùc söùc khoûe ñeán caùn boä nhaân vieân quyù coâng ty trong thôøi gian qua, quyù coâng ty ñaõ taïo moïi ñieàu kieän toát nhaát ñaëc bieät söï hôïp taùc cuûa quyù coâng ty trong coâng taùc baûo veä.
Trong quaù trình hôïp taùc nhôø söï chung tay goùp söùc raát to lôùn cuûa quyù coâng ty.
Nhöng do ñieàu kieän nay :
1. Theo nghò ñònh soá 108/2010 NÑ-CP ngaøy 29/10/2010 cuûa Chính Phuû quy ñònh möùc löông toái thieåu vuøng ñoái vôùi ngöôøi lao ñoäng laøm vieäc ôû coâng ty, doanh nghieän hôïp taùc xaõ, trang traïi hoä gia ñình, caù nhaân vaø toå chöùc khaùc cuûa Vieät Nam coù thueâ möôùn lao ñoäng
2. Thoâng tö soá 28/2007/TT-BLÑTBXH ngaøy 05/12/2007söûa ñoåi TT ngaøy 30/5/2003 cuûa boä lao ñoäng - Thöông Binh vaø xaõ hoäi höôùng daãn thöïc hieän moät soá ñieàu cuûa nghò ñònh soá 114/NÑ-CP ngaøy 31/12/2002 cuûa chính phuû quy ñònh vaø höôùng daãn thi haønh moät soá ñieàu cuûa Boä Luaät lao ñoäng veà tieàn löông. Phoøng lao ñoäng - Thöông Binh Vaø Xaõ Hoäi Thò Xaõ Thuû Daàu Moät höôùng daãn thöïc hieän möùc löông toái thieåu vuøng nhö sau:
 Taïi ñòa baøn Thò Xaõ Thuû Daàu Moät Tænh Bình Döông Aùp duïng möùc toái thieåu vuøng II thöïc hieän töø ngaøy 01/01/2011 möùc löông cô baûn laø: 1.200.000ñoàng/thaùng/nhaân vieân

Warning! This essay is not original. Get 100% unique essay within 45 seconds!

GET UNIQUE ESSAY

We can write your paper just for 11.99$

i want to copy...

This essay has been submitted by a student and contain not unique content

People also read